Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení Subjektu údajů

Přihlášením se na zasedání OK pro lití pod tlakem uděluji České slévárenské společnosti, z.s., se sídlem Divadelní 614/6, 602 00 Brno, IČ: 00532983, DIČ: CZ00532983, emailový kontakt: slevarenska@volny.cz (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 1. Osobní údaje, které budou zpracovány: jméno a příjmení, emailová adresa, telefonický kontakt, foto, video.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je: komunikace mezi pořadatelem zasedání a přihlášeným účastníkem směřující k zajištění průběhu zasedání a dále k použití fotografií a videozáznamů k propagačním účelům Správce.
 3. Doba zpracování osobních údajů je: po dobu tří let od ukončení zasedání.
 4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:
  a) ČSVTS, z.s. se sídlem Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1, IČ: 00444502 (poskytovatel účetních služeb).
  b) Business Intelligence, s. r. o. se sídlem 30. dubna 1675/17, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 01483153 (správa webu a emailové pošty na doménách ČSS).

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.


Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o účast na konferenci Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.